Barat da scolars

(anr/gns) Igl cumegn da Beiva ed igl cumegn da Berikon on betg bler communabel e tuttegna on els ena relaziun pi strètga. Igl cumegn digl cantun Argovia è cumegn da padrinadi digl li agl pe digl Gelgia.

Den ganzen Bericht lesen unter: La Quotidiana