Arcadas novas a Sontga Clau

(anr/abc) Tras la stretga da Sontga Clau entran e sortan mintga gi rodund 3800 vehichels. Igl ei in obstachel cunzun pils pedunzs e habitonts dalla vart seniastra dil Rein a Glion.

Den ganzen Bericht lesen unter: La Quotidiana